RODO

Klauzula informacyjna

Drogi Użytkowniku! Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które stosowane jest od dnia 25 maja 2018 r. pragniemy poinformować, że:

Administratorem danych osobowych Klienta jest Tłumacz Przysięgły Wiktoria Zalińska.

Biuro Tłumaczeń „Ukrainica” NIP 692-22-22-083, REGON 022471780 z siedzibą ul.Miedziana 5/7, 59-300 Lubin, tel. +48604758591.

Klient może się skontaktować z tłumaczem bezpośrednio pod wskazanym adresem, telefonicznie, mailowo, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, a także za pośrednictwem podmiotu trzeciego (na przykład, biura tłumaczeń, firmy rekrutacyjnej itd. – wówczas ten podmiot jest administratorem danych, a tłumacz – podmiotem przetwarzającym).

Podanie danych personalnych (imienia oraz nazwiska) jest obowiązkowe w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego. Dane te są przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25 listopada 2004 roku z późn. zmianami, Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702).

Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia, identyfikacji Klienta przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej oraz ewentualnego przesłania dokumentów Klientowi. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Klienta, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Mogą być one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej) od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających taki obowiązek. Ordynacja podatkowa (art. 70 par. 1 i art. 86 par. 1) nakłada bowiem na podatników obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku dochodowego przez okres 5 lat.

Klient ma prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do dotyczących jego danych,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co Administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Klient ma prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.